Przebieg kariery zawodowej

Waldemar Osuch Prezes Zarządu

od 12.2004 Decora S.A. - Prezes Zarządu
11.1994 - 12.2004                     Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny prawny Emitenta) - Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki)
08.1994 - 10.1994  Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej - Szef Działu Sprzedaży
12.1993 - 07.1994  Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu – Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji

Według złożonego oświadczenia Waldemar Osuch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Waldemar Osuch nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Waldemar Osuch nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.