przebieg kariery zawodowej

Artur Hibner Członek Zarządu, Dyrektor Finansow

od 12.2004

Decora S.A. - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
07.1997 - 12.2004         

Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (poprzednik prawny Emitenta) - początkowo jako Główny Księgowy, następnie Dyrektor Finansowy - Główny Księgowy

07.1997 - 12.2004 Aquaform Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej - Główny Księgowy - Dyrektor Finansowy
12.1996 - 07.1997 AS Sp. z o.o. w Poznaniu - specjalista ds. handlowych

Według złożonego oświadczenia Artur Hibner nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Artur Hibner nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.