Jacek Dąbrowski Członek Rady Nadzorczej

Jacek Dąbrowski, obywatel Polski, nie jest zatrudniony w Spółce.

Pan Jacek Dąbrowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra.  Następnie ukończył studia  podyplomowe - Master of Business Administration, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, studia prowadzone przy współpracy m.in. z London School of Economic. Pan Jacek Dąbrowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ponadto odbył liczne szkolenia z zakresu rynków finansowych, dotyczących między innymi transakcji pochodnych, derywatów kredytowych, ryzyka kredytowego zdał egzamin Level I CFA.

przebieg kariery zawodowej

Od 1997 r. pracujący w sektorze bankowym m.in. w bankach Pekao SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również  w firmach doradczych (PwC Polska).

Posiada duże doświadczenie w  pozyskiwaniu finansowania, w szczególności w formie emisji obligacji korporacyjnych i samorządowych. Pracował również w jednostkach banków, odpowiedzialnych za obsługę klientów korporacyjnych m.in. w zakresie transakcji pochodnych, wymiany walutowej, lokowanie nadwyżek finansowych. Uczestniczył w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich, był również przewodniczącym Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy ZBP. Posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Jacka Dąbrowskiego oświadczeniem, wszelka inna działalność wykonywana przez Pana Jacka Dąbrowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, Pan Jacek Dąbrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jacek Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

zamknij opis