DECORA S.A. jest firmą dynamiczną, która bardzo szybko reaguje na nowe trendy i zmiany rynkowe, ale również na nowe przychodzące pokolenia, które chciałyby związać z nami swoją przyszłość zawodową.
Nasz Program Praktyk oraz staży kierujemy do studentów każdego roku, dlatego opracowujemy go indywidualnie, w zależności od stopnia posiadanej wiedzy teoretycznej. Dodatkowo nad każdym praktykantem czuwa opiekun, który odpowiada za realizację programu praktyk. Ponadto dbamy o to, by nasi koledzy mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a przy okazji nauczyli się czegoś ciekawego od naszych pracowników.

 

Dlaczego warto właśnie z nami?
Poszukujemy osób, które chcą stać się najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i podejmują działania mające przybliżyć ich do osiągnięcia tego celu.
Po pierwsze: Firma stwarza możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w gronie Najlepszych i w przyjaznej atmosferze;
Po drugie: Szukamy osób z PASJĄ, które chcą wykorzystać swoje wakacje na zdobycie interesujących doświadczeń;
Po trzecie: Naszym Praktykantom dajemy dużą swobodę i wsparcie przy realizacji powierzanych zadań;

 

Proces rekrutacji
1.    Pracownik Działu HR pozyskuje kandydata z poniższych źródeł:

  • Bazy danych działu HR;
  • Biur Karier i Praktyk;

2.    Następnie dokonuje selekcji pozyskanych aplikacji na podstawie następujących kryteriów:

  •  zgodności deklarowanej wiedzy i doświadczeń kandydatów z profilem idealnego kandydata
  • oczekiwań kandydata wobec organizatora praktyk;

3.    Dokumenty, które spełniają wymagania zostają przekazane z Działu HR do Kierownika Działu deklarującego chęć przyjęcia Praktykanta;
4.    Dalszy proces dzieli się na poniższe etapy:

 

I etap: spośród aplikacji przekazanych do Kierownika Działu wskazuje on osoby, które są zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną.
II etap: przeprowadzenie rozmów z wybranymi Kandydatami przez pracownika Działu HR i Kierownika Działu.
III etap: Spośród Kandydatów zostaną wyłonieni studenci, którzy uzyskają możliwość odbycia praktyki w firmie DECORA S.A.

 

                                 Blank                                                               Blank

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, aktywnie włączając się w działania na rzecz rozwoju naszego województwa, a co się z tym wiąże stwarzania szans wzrostu zatrudnienia, poprzez kreowanie nowych miejsc pracy.Ciągle poszukujemy możliwości rozwoju. Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera rynkowego w obszarach, którymi się zajmujemy. Współpracujemy również z Politechniką Poznańską w ramach projektu „Inżynier przyszłości” w  zakresie realizacji staży studenckich. Oferujemy studentkom i studentom trzymiesięczne płatne staże, które będą realizowane w terminie 1 lipca – 30 września 2015r.

Naszym flagowym projektem jest zaangażowanie w „Akademii Inżyniera” - jednostki utworzonej przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej przy wsparciu wiodących w swoich branżach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.Akademia wpisuje się w nurt ruchu Long Life Learnig, czyli uczenia się przez całe życie.
Współpracujemy również z Politechniką Poznańską w ramach projektu „Inżynier przyszłości” w  zakresie realizacji staży studenckich. Oferujemy studentkom i studentom trzymiesięczne płatne staże, które będą realizowane w terminie 1 lipca – 30 września 2015r.